Wat doen wij?
Wat nog meer?
Voor wie?
Wie zijn wij?
Onze partners
Onze klanten
Belangrijke links
Tips
FAQ
DE ADMINISTRATIE

Hoe richt ik een administratie in?
De eenvoudigste manier van ordenen is je spullen per jaar in een ordner opbergen op datum met de volgende indeling:
Inkopen
Verkopen
Bankrekeningen
Kas (indien van toepassing)
Omzetbelasting (indien van toepassing)
Overige zaken (bijvoorbeeld salarissen)

Wat kan ik zelf aan de administratie doen?
Bij het aanleveren van de administratieve gegevens kun je zelf veel doen om kosten te besparen:
Rangschik je inkoopbonnen en verkoopfacturen en doe ze op datum in een ordner
Doe in deze ordner ook de bankafschriften op volgorde van afschriftnummer. Controleer of je alle bankafschriften hebt.
Controleer of alle verkoopfacturen die je verstuurd hebt (ook de facturen die nog niet betaald zijn) op volgorde in de ordner zitten.
Als je veel (kleine) inkoopbonnen hebt kun je ze op een a4-tje nieten. Wij kunnen de mutaties dan sneller verwerken.
Zorg dat je een zakelijke rekening hebt en houd je privé zaken hier zoveel mogelijk buiten. Maak vanuit de zakelijke rekening een vast bedrag per maand over naar je privé rekening.

Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?
Op Curaçao moet een administratie tien jaar bewaard worden.

Welke kosten mag ik opvoeren?
Je mag in principe alle kosten opvoeren die je maakt om je ondernemerschap uit te voeren ‘binnen de grenzen der redelijkheid’. Verder is de aftrekbaarheid van bepaalde kosten aan banden gelegd, waarvan de belangrijkste zijn:
Voor reiskosten met een privé auto mag maximaal ANG 0,35 per kilometer als kosten gedeclareerd worden (aan je klant mag je best meer in rekening brengen, dat is dan extra omzet).
De kosten voor persoonlijke verzorging zijn niet aftrekbaar, behalve als je artiest of presentator bent.
De kosten voor kleding zijn niet aftrekbaar behalve als het bedrijfskleding betreft (voorzien van logo of uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen).
Bekeuringen, boetes op belastingaanslagen, ed.
Telefoonabonnementen voor privé aansluitingen zijn niet aftrekbaar (scarlet is geen telefoonabonnement, UTS wel). De kosten voor zakelijke telefoongesprekken thuis zijn wel aftrekbaar.
Voor slechts 80% aftrekbaar zijn
Voedsel, drank en genotsmiddelen
Representatiekosten
Excursies, studiereizen

Aan welke voorwaarden moet een factuur voldoen?

De belangrijkste zaken die op een factuur moeten staan zijn:
Datum en factuurnummer (opeenvolgende nummering)
Cribnummer van de ondernemer
Kamer van Koophandel nummer van de ondernemer
Eigen naam en adres
Naam en adres afnemer
Datum van de levering of dienst
Hoeveelheid en soort geleverd goed/geleverde dienst
Per tarief:
Eenheidsprijs exclusief OB
Eventuele korting
Omzetbelasting
Totale vergoeding


AFSCHRIJVINGEN

Wat zijn afschrijvingen?
Afschrijven is het verdelen van kosten van investeringen over een aantal jaren. Bij de aanschaf van bijvoorbeeld een computer op 1 juli van ANG 1.200 in 2009, neem je in 2009 niet ANG 1.200 op aan kosten, maar schrijf je het bedrag af over 5 jaar, dus voer je in 2009 ANG 120 aan kosten op, in 2010 tot en met 2013 elk ANG 240 en in 2014 nog eens ANG 120.
De term ‘willekeurig afschrijven’ houdt in dat je niet over een ‘normale’ afschrijvingstermijn van 5 jaar afschrijft maar alle kosten bijvoorbeeld in één jaar afschrijft. Hiermee kun je de winst van dat betreffende jaar drukken (echter voor het jaar erna heb je dan weer minder kosten en is je winst hoger).

Wanneer heb ik recht op investeringsaftrek?

Als je in een jaar meer dan ANG 5.000 investeert, mag je een bepaald percentage van de investering aftrekken van je belastbare winst. Aanschaffingen van minder dan ANG 500 mogen niet meegeteld worden. Bij een samenwerkingsverband wordt het totaal van de investeringen als basis genomen.


EENMANSZAAK, NV OF BV

Wanneer ben ik ondernemer?
De belastingdienst beschouwt je als ondernemer als je je als zodanig bij de belastingdienst hebt ingeschreven en een cribnummer hebt ontvangen. Met een uittreksel van de Kamer van Koophandel kun je een cribnummer aanvragen en je inschrijven voor omzetbelasting en loonbelasting/sociale premies. Met dit cribnummer kun je je inschrijven bij de SVB.

Wat zijn mijn verplichtingen als ondernemer?
Als de belastingdienst je aanmerkt als ondernemer ben je verplicht een HYPERLINK "http://www.burobilan.nl/faq/" \l "faq_156" administratie bij te houden van de kosten en opbrengsten die de activiteiten van de onderneming met zich meebrengen.
Als de belastingdienst je aanmerkt als OB-plichtige moet je periodiek een HYPERLINK "http://www.burobilan.nl/faq/" \l "faq_128" aangifte omzetbelasting doen.
Jaarlijks moet je de aangifte winstbelasting (WB) doen.

Welke risico's loop ik als ondernemer?
Als eenmanszaak ben je met je privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden die je met je onderneming maakt. Als je in gemeenschap van goederen trouwt, vallen ook de bezittingen van je partner in dat privé-vermogen.

Wanneer kies je voor een eenmanszaak en wanneer voor een N.V. of B.V.?
Indien je omzet en daarmee ook de risico’s binnen je onderneming groter worden en de winsten stijgen is de overstap naar een NV/BV wellicht een goede optie. Bij een NV/BV wordt je privé-vermogen afgescheiden van je zakelijk vermogen. Dat betekent dat schulden van de NV/BV in principe niet op je privé-vermogen verhaald kunnen worden en dat je alleen risico loopt over maximaal de hoogte van het aandelenkapitaal.

Moet ik sociale lasten afdragen als ik ondernemer ben?
Als je als zelfstandig ondernemer zonder personeel werkzaam bent in een eenmanszaak moet je hier zorg voor dragen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Als je als zelfstandig ondernemer in dienst ben als werknemer bij je eigen NV/BV, wordt jouw NV/BV gezien als werkgever, die maandelijks de afdrachten loonbelasting, AOV/AWW, AVBZ en SVB voor je moet doen.

Wat zijn de consequenties van een keuze voor de NV/BV?
Een NV/BV oprichten gebeurt bij notariële akte. Je komt als ondernemer in principe in dienst van je NV/BV (directeur grootaandeelhouder (DGA)). Je bent dus geen ondernemer meer zoals bij een eenmanszaak en je valt niet meer onder de inkomstenbelasting maar onder de winstbelasting.

PENSIOEN

Hoe kan ik als directeur-grootaandeelhouder (DGA) een pensioen opbouwen?
Naast de mogelijkheid om via een lijfrentepolis aan pensioenopbouw te doen, kan een DGA een pensioen in eigen beheer opbouwen (in de NV/BV of in een nieuw op te richten pensioen-BV). Voordeel hiervan is dat een bedrag van de winst kan worden afgetrokken en dat het kapitaal in de onderneming kan blijven. Over de uitkeringen of bij het staken van de NV/BV moet wel (winst)belasting betaald worden.


STICHTING

Wanneer is de keuze voor een stichting aantrekkelijk?

Als je veel te maken hebt met subsidies kan het aantrekkelijker zijn te kiezen voor de stichtingsvorm. Je kunt in dienst treden bij de Stichting of facturen sturen als zelfstandig ondernemer. De oprichting gebeurt bij notariële akte.

PERSONEEL

Wat kan ik mijn personeel onbelast geven?

Er is nog een aantal mogelijkheden om je personeel iets te geven zonder dat hiervoor afgerekend hoeft te worden met de belastingdienst:
je mag altijd ANG 0,35 per km aan reiskosten vergoeden
kerstpakket, waarover je 20% belasting moet betalen.
diverse onkostenvergoedingen mits deze onderbouwd zijn
- bedrijfsfitness
van apparatuur (bijvoorbeeld beeld- en geluidsapparatuur), muziekinstrumenten en gereedschap, voor zover het om zakelijk gebruik gaat, kan – afhankelijk van de kostprijs – de aanschaf in één keer of de afschrijving worden vergoed
kosten in verband met een studie of opleiding die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of op het op peil houden van vakkennis


AUTOKOSTEN

Auto van de zaak of zakelijk gebruik van een privé-auto?

Voor het zakelijk gebruik van een privé-auto kan ANG 0,35 per kilometer aan kosten opgevoerd worden. Als je een auto van de zaak hebt, waarmee je ook privé rijdt, moet je 15% van de cataloguswaarde (nieuwwaarde) van de auto bij je salaris tellen als salaris in natura. Je kunt dan wel alle kosten van de auto en de aanschafwaarde in de zaak als kosten opnemen.

Wanneer moet ik een kilometerregistratie bijhouden?
Dit moet als je ANG 0,35 cent per km declareert voor het gebruik van je privé-auto. Een kilometerregistratie van bijvoorbeeld drie maanden kan als basis dienen voor een onbelaste autokostenvergoeding.

Welke kosten kan ik opvoeren als ik een auto van de zaak heb?

Als je een auto van de zaak hebt, kun je alle kosten die te maken hebben met de auto opvoeren (met uitzondering van bekeuringen). De bonnen moeten wel op naam van de onderneming staan.
Business in Control  •  Kaya Aura E. Winkel 48  •  Curacao  •  tel. (5999) 540 3009  • felica@businessincontrol.info
Developed with QwikZite (version 1.12)